Sagrat Cor Residència per a gent gran i Centre de Dia logo color

Sagrat Cor és una residència per a gent gran amb 81 places àmplies, amb habitació individual, i centre de dia amb 12 places més situada a Banyoles.

Ens trobaràs al centre de Banyoles, a 10 minuts de Girona i 30 minuts d’Olot.

Informació de contacte
Segueix-nos:
Torna al menú
Image Alt

Qualitat

Els nostres serveis

  /  Qualitat

Serveis residència per a gent gran

El nostre equip de professionals treballa per optimitzar la qualitat de vida dels nostres residents. Som un centre d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.

Els nostres objectius són:

 • Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència actual del familiar.
 • Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Les nostres instal·lacions permeten oferir serveis de: allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia, bugaderia i repàs de la roba, Higiene personal, atenció mèdica, infermeria, atenció psicològica, teràpia ocupacional i tallers psicosocials, educació social, fisioteràpia, suport social i familiar, servei religiós, pedicura.

A part tenim serveis complementaris com: perruqueria (servei intern), podologia (servei extern), acompanyaments (servei extern).

Els serveis van 100% orientats a cada persona millorar qualitat de vida i benestar de la gent gran amb disminucions o sense.

Àrea Psicosocial

Treball Social

La Treballadora Social de la residència Sagrat Cor és el professional de referència en l’àmbit social dels residents i dels seus familiars.

S’ocupa de donar solucions als residents i als seus familiars, per tal de satisfer les seves necessitats i desenvolupar les capacitats que permetran, mitjançant la utilització o la promoció dels recursos adequats,  tenir una millor qualitat de vida i benestar:

 • Gestió de documentació.
 • Realització d’informes socials.
 • Tràmits referents a la llei de dependència.
 • Tràmits referents a la discapacitat.
 • Incapacitacions.
 • Promoció de les relacions amb la família i la comunitat.
 • Coordinació amb recursos externs.

Des del moment que el resident arriba a la residència, la treballadora social del centre s’ocupa de realitzar-li una bona acollida. Ho fem per tal que l’ingrés al centre sigui viscut com un fet positiu i aconseguir una bona adaptació del resident i la familiar al centre.

La treballadora social és el professional encarregat d’oferir la informació, orientació i assessorament sobre els recursos propis, públics i socials dels quals puguin ser beneficiaris. Així com d’assessorar en la resolució de qualsevol problemàtica social que pugui sorgir.

L’horari d’atenció a les famílies és de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Mitjançant trucada telefònica o correu electrònic és possible concertar visita fora d’aquest horari.

Animació Sociocultural

L’animació forma part de les nostres vides. L’oci ens proporciona una millor qualitat de vida i ens permet treballar els següents objectius:

 • Aconseguir una millor adaptació de la persona al centre.
 • Promoure la participació, impulsant la iniciativa de cada persona.
 • Afavorir el manteniment de les capacitats físiques, intel·lectuals i d’expressió.
 • Augmentar l’autoestima i el benestar del resident.

 

Activitats setmanals
Es realitzen en horari de matí i tarda, i es van modificant segons l’època de l’any i les necessitats del resident.

Al matí es realitzen activitats adreçades al manteniment de les capacitats funcionals i cognitives:

 • Grup de tertúlia
 • Dinàmica ocupacional
 • Estimulació cognitiva
 • Sortida a l’exterior
 • Tallers de cuina

A la tarda es fan activitats d’oci o recreatives adreçades a què els residents gaudeixin del temps lliure de manera agradable, al mateix temps que es fomenten les relacions socials:

 • Tallers psicosocials (bingo, cartes i dòmino)
 • Psicomotricitat fina (treballs manuals)
 • Cinema

 

Festes i celebracions anuals

 • Reis d’Orient
 • Carnaval
 • Setmana Santa
 • Sant Jordi
 • Sant Joan
 • Dia del Sagrat Cor
 • Festa major de Banyoles
 • Castanyada
 • Festes de Nadal

Psicologia

La intervenció psicològica amb la gent gran contempla tres àrees bàsiques:

 • La persona gran
 • La família
 • El centre

Es busca aconseguir el màxim grau de funcionament del resident. I ho fem en les àrees que comporten el benestar físic, psicològic i social de cada persona, amb la finalitat de retardar els efectes negatius de l’envelliment, aconseguint així un envelliment actiu.

Altres tasques destacades per un psicòleg a una residència són:

 • L’acompanyament en processos de dol.
 • El suport familiar.
 • La realització de programes per la intervenció amb persones amb demència.
 • L’assessorament continuat i l’atenció directa.
 • Evitar la desconnexió amb l’entorn i enfortir les seves relacions socials.

L’horari d’atenció a les famílies és de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Mitjançant trucada telefònica o correu electrònic és possible concertar visita fora d’aquest horari.

Àrea Psicosocial

Treball Social

La Treballadora Social de la residència Sagrat Cor és el professional de referència en l’àmbit social dels residents i dels seus familiars.

S’ocupa de donar solucions als residents i als seus familiars, per tal de satisfer les seves necessitats i desenvolupar les capacitats que permetran, mitjançant la utilització o la promoció dels recursos adequats,  tenir una millor qualitat de vida i benestar:

 • Gestió de documentació.
 • Realització d’informes socials.
 • Tràmits referents a la llei de dependència.
 • Tràmits referents a la discapacitat.
 • Incapacitacions.
 • Promoció de les relacions amb la família i la comunitat.
 • Coordinació amb recursos externs.

Des del moment que el resident arriba a la residència, la treballadora social del centre s’ocupa de realitzar-li una bona acollida. Ho fem per tal que l’ingrés al centre sigui viscut com un fet positiu i aconseguir una bona adaptació del resident i la familiar al centre.

La treballadora social és el professional encarregat d’oferir la informació, orientació i assessorament sobre els recursos propis, públics i socials dels quals puguin ser beneficiaris. Així com d’assessorar en la resolució de qualsevol problemàtica social que pugui sorgir.

L’horari d’atenció a les famílies és de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Mitjançant trucada telefònica o correu electrònic és possible concertar visita fora d’aquest horari.

Animació Sociocultural

L’animació forma part de les nostres vides. L’oci ens proporciona una millor qualitat de vida i ens permet treballar els següents objectius:

 • Aconseguir una millor adaptació de la persona al centre.
 • Promoure la participació, impulsant la iniciativa de cada persona.
 • Afavorir el manteniment de les capacitats físiques, intel·lectuals i d’expressió.
 • Augmentar l’autoestima i el benestar del resident.

 

Activitats setmanals
Es realitzen en horari de matí i tarda, i es van modificant segons l’època de l’any i les necessitats del resident.

Al matí es realitzen activitats adreçades al manteniment de les capacitats funcionals i cognitives:

 • Grup de tertúlia
 • Dinàmica ocupacional
 • Estimulació cognitiva
 • Sortida a l’exterior
 • Tallers de cuina

A la tarda es fan activitats d’oci o recreatives adreçades a què els residents gaudeixin del temps lliure de manera agradable, al mateix temps que es fomenten les relacions socials:

 • Tallers psicosocials (bingo, cartes i dòmino)
 • Psicomotricitat fina (treballs manuals)
 • Cinema

 

Festes i celebracions anuals

 • Reis d’Orient
 • Carnaval
 • Setmana Santa
 • Sant Jordi
 • Sant Joan
 • Dia del Sagrat Cor
 • Festa major de Banyoles
 • Castanyada
 • Festes de Nadal

Psicologia

La intervenció psicològica amb la gent gran contempla tres àrees bàsiques:

 • La persona gran
 • La família
 • El centre

Es busca aconseguir el màxim grau de funcionament del resident. I ho fem en les àrees que comporten el benestar físic, psicològic i social de cada persona, amb la finalitat de retardar els efectes negatius de l’envelliment, aconseguint així un envelliment actiu.

Altres tasques destacades per un psicòleg a una residència són:

 • L’acompanyament en processos de dol.
 • El suport familiar.
 • La realització de programes per la intervenció amb persones amb demència.
 • L’assessorament continuat i l’atenció directa.
 • Evitar la desconnexió amb l’entorn i enfortir les seves relacions socials.

L’horari d’atenció a les famílies és de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Mitjançant trucada telefònica o correu electrònic és possible concertar visita fora d’aquest horari.

Àrea Sanitària

Més serveis residència per a gent gran que oferim és el de l’àrea sanitària. Una de les assistències més destacales i valorades pels usuaris i familiars.
Treballar amb i per les persones és la màxima de l’àrea sanitària. La nostra missió és mantenir o millorar el to corporal, la mobilitat i la salut dels nostres residents, aquesta és la nostra obsessió. L’horari d’atenció a les famílies és de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Mitjançant trucada telefònica o correu electrònic és possible concertar visita fora d’aquest horari.

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

 • Conèixer l’estat de salut de la persona i els seus nivells de dependència en el moment de l’ingrés.
 • Fer l’avaluació geriàtrica integral i emplenar la història clínica i l’expedient assistencial.
 • Sol·licitar, si escau, les proves complementàries necessàries per a l’ingrés.
 • Definir els objectius d’atenció mèdica periòdicament i determinar els nivells d’atenció que necessiti cada persona.
 • Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l’equip interdisciplinari.
 • Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció…) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.
 • Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals (malalties agudes o cròniques, processos terminals…) i actualitzar l’expedient assistencial.
 • Donar informació de l’estat de salut a cada persona usuària al familiar o persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés d’atenció.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat.
 • Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament en la residència i establir la coordinació necessària per a mantenir la continuïtat assistencial.
 • Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits amb relació a l’estat de salut de les persones usuàries del centre.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar en les sessions destinades a l’elaboració i el seguiment del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI) i fixar, coordinadament amb la resta de l’equip, els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l’estat de salut i l’autonomia funcional de cada persona, d’acord amb la persona atesa, i persona responsable.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació continuada de l’equip interdisciplinari del centre.
 • Assessorar el personal assistencial en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l’atenció prestada.
 • Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en el disseny, la supervisió i el seguiment del programa general d’activitats del centre.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre, altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la medicina.
 • Participar en els comitès d’ètica del centre.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar activament, conjuntament amb els altres membres de l’equip, en els plans de millora del centre. Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l'organització del centre

 • Elaborar i revisar periòdicament els protocols assistencials de l’àmbit sanitari en el vessant preventiu i terapèutic, i supervisar-ne la correcta aplicació.
 • Informar la direcció del centre i el/la professional responsable higienico-sanitària de qualsevol circumstància que pugui comportar risc per a la salut del col·lectiu de les persones usuàries o de treballadors del centre i assessorar en la presa de mesures destinades a la prevenció o pal·liació dels seus efectes.

Personal higiènicosanitari

 • Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l’existència d’altres recursos sanitaris.
 • Correcta organització i administració dels medicaments.
 • Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes
  d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
 • Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
 • Condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal.
 • Elaboració dels protocols necessaris per a una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

Infermers del Servei

Funcions en relació amb la persona usuària, la seva família i persona de referència

 • Intervenir en el procés d’acollida, recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de l’àmbit d’infermeria que cal que coneguin per tal de facilitar-ne la integració i l’adaptació al centre, tant de la persona com de la família.
 • Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el Pla d’atenció d’infermeria (PAI).
 • Vetllar, conjuntament amb la resta de l’equip, per la correcta adaptació de la persona usuària i de la família respectant els costums relacionals i la diversitat cultural.
 • Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona.
 • Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
 • Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.
 • Planificar i dur a terme actuacions d’educació sanitària.
 • En cas de presentar-se una alteració de l’estat de salut d’un/a usuari/ària, en absència del/de la metge/essa del centre residencial, prendre les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d’acord amb el protocol establert en el centre.
 • Identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la informació adient a la persona, família i persones de l’entorn en el procés de morir.
 • Vetllar per tal d’evitar l’excés de pràctica mèdica o aferrissament terapèutic.
 • Elaboració dels protocols necessaris per a una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar, d’acord amb el calendari establert, en les sessions destinades a l’elaboració, seguiment i avaluació del pla d’atenció de cada persona usuària i aportar les valoracions pròpies del seu àmbit. Fixar de forma consensuada amb els altres professionals i la persona atesa, o persona de referència, els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l’estat de salut i de l’autonomia funcional.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació continuada de l’equip interdisciplinari.
 • Planificar, coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les tasques assistencials del personal auxiliar de gerintologia, en tot allò que pugui conduir a una millora de la qualitat per tal de garantir la correcta satisfacció de les necessitats de la persona.
 • Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques pròpies d’infermeria.
 • Col·laborar en la formació del personal en pràctiques.
  Participar, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, en treballs dels comitès d’ètica i d’altres.
 • Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la infermeria.
 • Participar activament, conjuntament amb la resta de l’equip, en els plans de millora del centre.

Funcions en relació amb l'organització del centre

 • Elaborar, revisar i avaluar periòdicament els protocols assistencials propis de l’àmbit d’infermeria.
 • Participar en les sessions adreçades a la planificació, la programació i l’organització de les tasques assistencials.
 • Establir la comunicació interna entre els diferents torns de treball i registrar de forma escrita la informació necessària per a garantir la continuïtat assistencial.
 • Fer el control i el seguiment de les sortides de les persones per visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb la resta de l’equip.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual del centre i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

Servei Fisioterapeuta

Funcions en relació amb la persona usuària, la seva família i persona de referència

 • Fer la valoració de fisioteràpia en el moment del seu ingrés.
 • Identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l’aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic.
 • Informar i implicar la persona usuària, els seus familiars o persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats en relació a la funcionalitat del cos humà.
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia, de manera individual o grupal.
 • Revisar periòdicament l’estat funcional de les persones usuàries, fer l’avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats i registrar-ho en el protocol corresponent.
 • Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d’acord amb l’exercici de la seva professió i preparació tècnica.
 • Fer el registre d’assistència de cada persona atesa.
 • Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors…), i assessorar en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l’equip.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesis amb coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, si escau.
 • Elaborar les pautes d’adaptació a l’entorn de cada persona, tant en l’àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb la resta de l’equip.
 • Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques pròpies de fisioteràpia.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar com a membre integrat de l’equip interdisciplinari en les sessions de treball destinades a l’elaboració i seguiment del Pla d’atenció de cada persona usuària, fixant de forma consensuada amb la persona atesa o amb la persona responsable, els objectius adreçats al manteniment o recuperació de l’autonomia funcional.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la fisioteràpia.
 • Motivar el personal assistencial en el projecte de recuperació funcional i dinamització dels residents, de manera conjunta amb els altres professionals
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la fisioteràpia.
 • Participar en els comitès d’ètica del centre.
 • Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu àmbit d’actuació.
 • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal gericultor/cuidador sobre les tècniques específiques indicades o contraindicades en cada cas, en coordinació amb el/la infermer/a.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar de manera activa, conjuntament amb els altres membres de l’equip, en els plans de millora del centre.

Funcions en relació amb l'equipament de fisioteràpia

 • Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis.
 • Vetllar per l’adequació de nous equipaments i les noves tecnologies a les necessitats canviants de les persones ateses.

Àrea de Manteniment

Àrea de Manteniment

Un dels avantatges de la residència el Sagrat Cor és que les nostres instal·lacions són molt grans i àmplies. Tenim grans espais, interiors i exteriors, que sempre estan a punt per ser gaudits i utilitzats per a tots els nostres residents.

 

Per tal que això sigui així, cal un esforç constant i diari per part dels nostres professionals de manteniment.

 

Tenim una extensió de terreny amb espais amplis, jardins generosos, les habitacions individuals dels residents, els espais comuns… són algunes de les àrees que cal mantenir, cuidar i netejar per fer que els residents ho puguin gaudir amb total tranquil·litat.

 

A part, dur al dia les tasques de manteniment dels serveis residència per a gent gran també cal tenir en compte el manteniment de la llum, l’aigua, la temperatura, la gespa, la cuina, les neveres, la caldera, els congeladors…
Cada element ha d’estar a punt per poder ser utilitzat amb les millors condicions.

 

I treballem, dia a dia, perquè així sigui.

Àrea Religiosa

Àrea Religiosa

El nostre nom, la nostra història i les nostres religioses han format i segueixen formant del nostre dia a dia. Per això, de forma voluntària, cada dia s’ofereix la possibilitat de gaudir d’actes religiosos.

 

Dins la residència disposem d’una capella pròpia on el capellà celebra diàriament la missa matinal. A part, tenim la possibilitat de resar el rosari. I, a més, per complementar aquesta àrea tenim les nostres religioses que, amb una voluntat de ferro i disposades sempre a ajudar, estaran al costat de la persona que les requereixi. Tots sabem que hi ha professions amb vocació i elles són un clar exemple digne d’anomenar.

 

Davant la pèrdua d’un ésser estimat, posem a disposició dels familiars les instal·lacions religioses del nostre centre per celebrar el cerimonial, juntament amb els amics amb qui ha passat els seus últims dies. També podem encarregar-nos de tots els passos i tràmits a seguir. Per exemple la contractació de corones, esqueles, recordatoris, trasllat del cos a la destinació final (cementiri o cremacions). Així com donem suport en l’acompanyament del dol.

Serveis residència per a gent gran en matèria religiosa:

 • Capella
 • Rosari
 • Servei de missa
 • Acompanyament en el dol

 

La nostra residència té cor i ànima per estar sempre al teu costat.

Altres serveis

Terapeuta Ocupacional del Servei

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

 • Definir el programa d’intervenció de teràpia ocupacional vers la persona usuària, que implica fer una valoració, planificació, execució i avaluació del pla d’intervenció.
 • Informar, orientar i assessorar la persona usuària, família o persona de referència del programa d’intervenció.
 • Entrenar, reeducar i establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (automanteniment, productivitat i temps lliure) per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.
 • Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics dels components d’execució (sensoriomotriu, cognitiu i psicosocial), mitjançant l’anàlisi i l’aplicació d’ocupacions seleccionades.
 • Valorar, assessorar, entrenar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions (cadira de rodes, ajudes a les transferències, adaptacions d’utensilis, de vestits, etc.), en coordinació amb l’equip interdisciplinari.
 • Adaptar l’entorn a les necessitats de les persones usuàries per facilitar el seu màxim nivell d’autonomia (supressió de barreres arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscs, ergonomia, etc. ), en coordinació amb l’equip interdisciplinari.
 • Afavorir i facilitar, en coordinació amb altres professionals, un bon posicionament i control postural de cada persona atesa.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesis amb coordinació amb el/la fisioterapeuta, si escau.
 • Assessorar, si escau, la persona, família o persona de referència, en l’ús d’adaptacions i ajudes tècniques.
 • Dissenyar i participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip, en programes d’educació sanitària per prevenir i promocionar la salut.
 • Fer i supervisar grups terapèutics específics del programa d’activitats general del centre.
 • Realitzar intervencions terapèutiques pròpies de la disciplina en el departament de teràpia ocupacional. i espais destinats.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en l’elaboració i el seguiment del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI), fixant de forma consensuada amb la persona atesa i persona responsable, els objectius a assolir.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la teràpia ocupacional.
 • Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en el disseny, supervisió i seguiment del programa general d’activitats del centre.
 • Valorar les habilitats ocupacionals de cada persona per determinar la seva participació en el programa d’activitats.
 • Informar l’equip interdisciplinari i la direcció del centre del disseny ergonòmic i funcional del mobiliari, equipament, ajudes tècniques, etc.
 • Col·laborar amb l’equip interdisciplinari o la direcció del centre en les adaptacions de l’entorn de la residència i centre de dia, amb la finalitat de fomentar l’accessibilitat ,la prevenció de caigudes i riscs i la senyalització per compensar dèficits sensorials o cognitius.
 • Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en aspectes d’ergonomia, activació, bon posicionament en sedestació, de cada persona.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre, altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la teràpia ocupacional.
 • Participar en els comitès d’ètica del centre.
 • Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu àmbit d’actuació i orientar-lo sobre les activitats que pot dur a terme, segons les capacitats de cada persona usuària.
 • Oferir formació específica al personal gericultor en aspectes d’ajuts tècnics, activitats de la vida diària (AVD), ergonomia, transferències, etc., conjuntament amb altres professionals.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar activament, conjuntament amb els altres membres de l’equip, en els plans de millora del centre.

Funcions en relació amb el servei de teràpia ocupacional

 • Planificar, organitzar i posar en funcionament el servei de teràpia ocupacional a partir dels objectius del centre, les persones usuàries, etc. Definir les funcions, els protocols, els cronogrames, els registres d’avaluació, els grups terapèutics, els espais on es realitzen les intervencions, l’inventari de l’equip i el material, etc.
 • Mantenir i millorar el servei de teràpia ocupacional (revisió periòdica de registres d’avaluació, de protocols, etc.)
 • Conèixer les noves ajudes tècniques, aspectes d’accessibilitat, material d’ortesi, entre d’altres, per a millorar la qualitat de la intervenció de la teràpia ocupacional envers les persones usuàries.

Servei de Gerontologia

Funcions en relació amb les persones ateses

Hi ha dos àmbits que vertebren les funcions de l’auxiliar de gerontologia amb relació als usuaris:

 • Àmbit assistencial i tasques d’hostaleria.
 • Àmbit educatiu i preventiu.

 

Tot i això, cal tornar a incidir en el fet que, davant el perfil actual que presenten els usuaris, aquests àmbits no funcionen per separat sinó que s’interrelacionen: en cada tasca assistencial s’han d’intentar potenciar els possibles vessants educatives, de prevenció o d’animació.
Segueix el despleglabe per conèixer els serveis residència per a gent gran en matèria de gerontologia.

Funcions en relació amb l'àmbit assistencial i les tasques d'hostaleria

 • Control de totes les incidències o símptomes que afectin els usuaris i comunicació d’aquests, si escau, a l’equip interdisciplinari.
 • Ajut als usuaris per llevar-se, vestir-se i despullar-se.
 • Ajut als usuaris en la seva higiene personal del bany i els seus aparells d’ajuda (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.).
 • Administració d’aliments als usuaris impedits i ajut als no impedits en allò que no puguin efectuar per si mateixos, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics (sonda nasogàstrica, etc.).
 • Ajut als usuaris en els desplaçaments.
 • Atenció i prevenció de problemàtiques en l’eliminació. Manteniment i manipulació de sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del personal sanitari.
 • Control de la incontinència d’esfínters, sota les indicacions del personal sanitari.
 • Realització de canvis posturals amb la col·laboració del personal d’infermeria.
 • Acompanyament dels usuaris en l’etapa terminal.
 • Realització de cures postmortem.
 • Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures (sota la supervisió de personal sanitari).
 • Acompanyament dels usuaris a l’exterior del centre en els casos que sigui necessari.
  Atenció a la família dels residents, respectant la seva intimitat i sota la supervisió del professional diplomat en treball social.
 • Participació en el pla de cures sota la supervisió del personal sanitari.
 • Formalització de la documentació i dels registres propis de cada centre de les actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a l’estat d’aquest usuari.

Servei Hostaleria

Funcions en relació amb l'àmbit assistencial

Serveis residència per a gent gran en matèria d’hostaleria:

 • Neteja d’objectes d’ús personal dels residents (articles de bany, palanganes, etc.)
 • Recollida de la roba bruta i transport a la bugaderia, segons el pla funcional de cada centre, i distribució de la roba neta.
 • Col·laboració en la neteja i arranjament de les habitacions segons el pla funcional de cada centre.
 • Endreçament i higiene de l’armari del resident, en cas que sigui necessari.
 • Control de l’acumulació de medicaments i aliments en l’habitació, d’acord amb el reglament d’ordre intern del centre.
 • Parament de taula, recepció i distribució dels àpats dels usuaris impedits sigui al menjador o a les habitacions.
 • Servei dels menjars entre hores dels residents amb dietes especials.
 • Col·laboració en el manteniment i control dels estocs de materials en les plantes (bolquers, llenceria, etc.).

Funcions en relació amb amb l'àmbit educatiu i preventiu

Serveis residència per a gent gran en matèria d’hostaleria:

 • Col·laboració i coordinació amb la resta de professionals de l’equip.
 • Comunicació de totes les incidències i símptomes que afectin l’usuari que puguin tenir importància per a la resta de professionals de l’equip o puguin servir per millorar l’atenció a l’usuari.
 • Assistència a les reunions periòdiques amb el cap responsable i a les reunions de l’equip interdisciplinari per tal d’establir i fer el seguiment del pla d’atenció de cada usuari.
 • Responsabilització de la tutoria d’uns determinats usuaris, segons el sistema que faci servir el centre i participació en l’organització d’aquest sistema de tutories.
 • Utilització de protocols per a totes les funcions assignades i ajuda en la seva elaboració.
 • Participació en el pla de formació anual del centre.

Servei Bugaderia

Funcions en relació amb l'àmbit assistencial

Serveis residència per a gent gran en matèria bugaderia, neteja i cura de roba:

 • Disposem d’una bugaderia pròpia que ens permet una neteja diària de tota la roba.
 • Planxa de grans dimensions per llençols i altres peces de roba.